Teoria państwa a cybernetyka

Wczoraj na zajęciach uczelnianych z zakresu „Filozofia i etyka zawodu…” studenci przedstawili prezentację wykonaną pod „Power Pointe’m” na temat Platona. Prezentacja była zwarta, konkretna. Zawierała rozdziały.:

Koncepcja odwiecznych idei Platońskich

Poglądy Platona na temat niematerialnej duszy

Poglądy Platona na temat etyki

Platońska teoria państwa

Estatyka – wg Platona

Platońską teorię państwa – studenci przedstawili skrótowo – w sposób następujący.:

[„.. A) Państwo winno dążyć do zalet najwyższych.. Ma kierować się ogólnymi zasadami. Od obywateli wymagał stałości w sposobie myślenia i odczuwania.

B) Państwo doskonałe ma jeden cel obowiązujący wszystkich. Nie dopuszczalne jest to, aby każdy obywatel dążył na swoją rękę do swojego dobra. Państwo ma być zbudowane jak organizm. Części państwa muszą zależeć od całości, a nie całość od części: wtedy tylko będzie w nim ład.

C) Państwo musi być oparte na wiedzy; bo, aby dobro czynić, trzeba dobro znać. Państwo będzie doskonałe dopiero, gdy na tronach znajdą się przedstawiciele największej wiedzy, filozofowie.

D) Do państwa mogą należeć tylko ci, którzy są dlań nie zbędni. Oprócz władców-filozofów, potrzebni są strażnicy państwa, wojsko, rzemieślnicy. Każda z trzech grup ma inne zadania i musi przeto żyć w innych warunkach. Części państwa powinny mieć te same cnoty, co części duszy: cnotą władców jest mądrość, strażników – męstwo, rzemieślników – panowanie nad sobą. Gdy każdy stan czyni swoje, wtedy powstaje harmonijny ustrój państwa. Części państwa, jak części duszy, nie są sobie równe: funkcja władców jest wyższa od funkcji strażników, a strażników od rzemieślników.

E) Idealne państwo dąży do idealnego celu, którego osiągnięcie nie zapewnia obywatelom bezpośrednich korzyści ani rozkoszy, ani dóbr doczesnych. Przeciwnie, wymaga wyrzeczenia się dóbr doczesnych. ..”]

Studenci nie wiedzieli, że Platon próbował wcielić w czyn swoją teorię państwa w obrębie państewka Syrakuzy za czasów jego władcy Dionysius’a I. Jak wiadomo ledwo uszedł wtedy z życiem (został sprzedany jako niewolnik). W Wikipedii czytamy jednak.:

„jego idee państwa stanowego stały się podstawą koncepcji średniowiecznych, w których filozofów zastąpili duchowni, a strażników – rycerze. Późniejsza krytyka uznawała Platona za prekursora totalitaryzmu ze względu na postulowaną całkowitą reglamentację wszystkich aspektów życia”

Teorie państwa – jak można zauważyć na przykładzie pism i życia Platona są „ważnymi tworami intelektualnymi”, gdyż wywierają piętno na naszym życiu..

Tak się składa, że w Gazecie Wyborczej z dnia 5.12.2015 wydrukowano krótki, ale ciekawy artykulik Pawła Wrońskiego na temat zagadnień z zakresu teorii państwa pt.: „Auctoritas..”

Przytoczę tutaj małe fragmenty tego krótkiego tekstu, które skłaniają do przekonania, że tzw. teoria państwa ma wiele wspólnego z cybernetyką i teorią systemów.

Paweł Wroński pisze.:

[„ … Niemiecki filozof Theodor Mommsen stworzył w XIX wieku teorię „auctoritas”. Do współczesnych czasów dostosował ją Carl Schmitt – popularny od lat w kręgach … czołowy prawnik nazistowski, wyrzucony jednak z partii jako „oportunista”. Wedle Schmitta ostatecznie rozstrzyga ten, kto ma wolę rozstrzygania i zajmuje odpowiednie stanowisko. Czyli lud czyni to, czego chce władca, dlatego że lud uważa go za władcę.

Normy prawa są drugorzędne. Kto bowiem dysponuje „auctoritas”, stoi niejako ponad prawem i reprezentuje dobro narodu. Schmitt pisał wprost, że ten, kto decyduje o stanie wyjątkowym, staje się suwerenem. Dlatego że tylko on może podjąć ostateczną decyzję. Schmitt przestrzegał, że jeśli sądy będą odgrywać nadmierną rolę w państwie, grozi im upolitycznienie.

… Od słowa „auctoritas”, pierwotnie odnoszącego się do rzymskiego senatu, wywodzi się słowo „autorytet”. Od tego samego „auctoritas” wywodzi się również określenie „rządy autorytarne”….”]

Myślę, że przytoczone wyżej zdania zdanie „Czyli lud czyni to, czego chce władca, dlatego że lud uważa go za władcę…” wyraża pewien rekurencyjny koncept cybernetyczny. ~ Andrew Wader